Ρήσεις αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων
Mailing list

Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...

Είσοδος μελών

English  
17/01/2019 03:19

Ρήσεις αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων


"Ερωτηθείς τί εστιν εν ανθρώποις αγαθόν τε και φαύλον, έφη, γλώσσα."

 

Όταν ερωτήθη ο Ανάχαρσις ποιο πράγμα είναι καλό και κακό μαζί, αποκρίθηκε: η

γλώσσα.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

"Επιγράφεται δε αυτού ταις εικόσι: γλώσσης, γαστρός, αιδοίων κρατείν."

 

Στα αγάλματα του Αναχάρσιδος υπάρχει η εξής επιγραφή:

Να συγκρατής την γλώσσα, το στομάχι και τα γεννητικά όργανα.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ερωτηθείς διά τίνα αιτίαν οι άνθρωποι λυπούνται πάντοτε; έφη, ότι ου μόνον

αυτούς τα ίδια κακά λυπεί, αλλά και τα αλλότρια αγαθά."

 

Ο Ανάχαρσις, όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο οι άνθρωποι είναι διαρκώς λυπημένοι,

είπε, διότι δεν τούς λυπούν μόνο τα δικά τους κακά, αλλά και τα αγαθά των άλλων.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ερωτηθείς ει εισίν εν Σκύθαις αυλοί, είπεν, αλλ' ουδέ άμπελοι."

 

Όταν ερωτήθη [ο Ανάχαρσις] αν υπάρχουν στην Σκυθία αυλοί, απάντησε, ούτε αμπέλια

όμως υπάρχουν.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ερωτηθείς πότεροι πλείους εισίν, οι ζώντες ή οι νεκροί, έφη, τους ουν πλέοντας

πού τίθης;"

 

Όταν ερωτήθη ο Ανάχαρσις ποιοι είναι περισσότεροι, οι ζωντανοί ή οι νεκροί,

απάντησε: και τους ναυτικούς που ταξιδεύουν πού τούς βάζεις;

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ερωτηθείς πώς ουκ αν γένοιτό τις φιλοπότης, "ει προ οφθαλμών", είπεν, "έχοι τας

των μεθυόντων ασχημοσύνας."

 

Όταν [ο Ανάχαρσις] ερωτήθη πώς θα μπορούσε κάποιος να μην γίνει μέθυσος,

αποκρίθηκε: αν έχει μπροστά του την εικόνα της ασχημίας εκείνων που μεθοκοπούν.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Θαυμάζειν έλεγε πώς οι Έλληνες νομοθετούντες κατά των υβριζόντων, τους αθλητάς

τιμώσιν επί το τύπτειν αλλήλους."

 

Έλεγε [ο Ανάχαρσις] ότι απορεί, πώς οι Έλληνες, ενώ επιβάλλουν κυρώσεις κατά των

βιαιοπραγούντων, τιμούν τους αθλητές επειδή αλληλοχτυπιούνται.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Κρείττον έλεγεν ένα φίλον έχειν πολλού άξιον ή πολλούς μηδενός αξίους."

 

Καλύτερα έλεγε [ο Ανάχαρσις] να έχης έναν μόνον αλλά άξιο πολύ φίλο, παρά

πολλούς χωρίς καμμιάν αξία.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Θαυμάζει δε έφη πώς παρά τοις Έλλησι αγωνίζονται μεν οι τεχνίται, κρίνουσι δε

οι μη τεχνίται."

 

Είπε [ο Ανάχαρσις] ότι απορεί πώς στην Ελλάδα αγωνίζονται οι αθλητές, απονέμουν

όμως τα βραβεία οι μη αθλητές.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Μαθών τέτταρας δακτύλους είναι το πάχος της νεώς, τοσούτον, έφη, του θανάτου

τους πλέοντας απέχειν."

 

Σαν έμαθε ο Ανάχαρσις ότι το πάχος του τοιχώματος των καραβιών είναι τέσσερα

δάκτυλα, είπε: τόσο απέχουν και οι επιβάτες από τον θάνατο.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Οι μικρές μύγες πιάνονται, ενώ οι

μεγάλες σχίζουν το δίχτυ και φεύγουν.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ούτος την άμπελον είπε τρεις φέρειν βότρυες· τον πρώτον ηδονής· τον δεύτερον

μέθης· τον τρίτον αηδίας."

 

Είπε [ο Ανάχαρσις] ότι τα αμπέλια κάνουν τριών ειδών σταφύλια· το πρώτο της

απολαύσεως, το δεύτερο της μέθης και το τρίτο της αηδίας.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Ονειδιζόμενος υπό Αττικού ότι Σκύθης εστίν, έφη, αλλ' εμού μεν όνειδος η

πατρίς, συ δε της πατρίδος."

 

Όταν κάποιος Αττικός τον εχλεύασε [τον Ανάχαρσι] για την σκυθική καταγωγή του,

τού είπε ο τελευταίος: για εμένα είναι ντροπή η πατρίδα, αλλά εσύ είσαι ντροπή

της πατρίδος σου.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Παρά μειρακίου παρά ποτόν υβρισθείς έφη: Μειράκιον, εάν νέος ων τον οίνον ου

φέρηις, γέρων γενόμενος ύδωρ οίσεις."

 

Όταν σε κάποιο συμπόσιο, κάποιος νεαρός έβρισε τον Ανάχαρσι, εκείνος τού είπε:

"Παλληκάρι μου, αν τώρα που είσαι νέος δεν αντέχης το ποτό, όταν γεράσης θα

καταντήσης νεροκουβαλητής.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Πώς, έλεγεν, απαγορεύοντες το ψεύδεσθαι, εν ταις καπηλείαις φανερώς ψεύδονται;"

 

Πώς, έλεγε ο Ανάχαρσις, ενώ απαγορεύουν το ψέμα, στις εμπορικές συναλλαγές τους

ψεύδονται ολοφάνερα;

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Την αγοράν ωρισμένον, έφη, τόπον εις το αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν."

 

Την αγορά την χαρακτήρισε [ο Ανάχαρσις] ως τόπον αμοιβαίας απάτης και πλεονεξίας

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

"Το έλαιον μανίας φάρμακον έλεγε διά το αλειφομένους τους αθλητάς επιμαίνεσθαι

αλλήλοις."

 

Το λάδι το αποκαλούσε φάρμακο που προκαλεί τρέλα, αφού, μόλις αλειφθούν με αυτό

οι αθλητές, συμπεριφέρονται μεταξύ τους σαν τρελοί.

      (Ανάχαρσις ο Σκύθης)

%

Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που δε γελάσαμε.

      (Αριστοτέλης)

%

"¶κουε πολλά. Λάλει καίρια."

 

Να ακούς πολλά. Να λέγης τα απαραίτητα.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Ανάγκα ουδέ θεοί μάχονται."

 

Απέναντι στην ανάγκη ούτε οι θεοί μπορούν να αντισταθούν.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Ανάξιον άνδρα μη επαίνει διά πλούτον."

 

¶νθρωπο που δεν έχει αξία μην τον επαινείς για τα πλούτη του.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"¶νοιά εστι προκοπής εμπόδιον."

 

Η ανοησία είναι εμπόδιο της προόδου.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Ατυχή είναι τον ατυχίαν μη φέροντα."

 

Ατυχής είναι εκείνος που δεν μπορεί να υποφέρει την ατυχία.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Αφροσύνην μη προσδέχου."

 

Να μη υποκύπτης σε πράξεις αφροσύνης.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Βραδέως εγχείρει, ό δ' αν άρξηι διαβεβαιού."

 

Να παίρνης αργά τις αποφάσεις σου, ό,τι όμως αποφασίσης να το κάμης με δύναμι

και επιμονή.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

Για τους θεούς να μιλάς όπως αρμόζει σε θεούς.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν ηι πάντες ως τύραννον φοβούνται τον νόμον."

 

¶ριστο είναι εκείνο το δημοκρατικό πολίτευμα, στο οποίο ο τύραννος που όλοι

φοβούνται είναι ο νόμος.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Κτήσαι εν μεν νεότητι ευπραξίαν, εν δε το γήρατι σοφίαν."

 

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης."

 

Να μην είσαι καλός μέχρις αφελείας, μήτε κακός μέχρι μοχθηρίας.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Μίσει το ταχύ λαλείν, μη αμάρτης, μετάνοια γαρ ακολουθεί."

 

Να αποστρέφεσαι τα γρήγορα λόγια, για να μην κάμης σφάλματα, διότι θα το

μετανοήσης.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Νόει το πραττόμενον."

 

Να έχης συναίσθησι των πράξεών σου.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Ό αν έληι βεβαίως τηρών διάμενε."

 

Εκείνο που διάλεξες, με σταθερότητα τηρώντας το να επιμένης.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Οι πλείστοι άνθρωποι κακοί."

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Όταν αγαθόν πράσσης, θεούς, μη σεαυτόν, αιτιώ."

 

Όταν κατορθώνης κάτι, μην το αποδίδης στον εαυτό σου αλλά στους θεούς.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Πένης ων πλουσίοις μη επιτίμα, ή μη μέγα ωφελής."

 

Αν είσαι φτωχός, μην κατακρίνης τους πλουσίους, παρά μόνον αν πρόκειται να

ωφελήσης το σύνολο.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Πείσας λαβέ, μη βιασάμενος."

 

Να παίρνης με την πειθώ, όχι με την βία.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Το γήρας όρμον είναι των κακών."

 

Τα γηρατειά είναι λιμάνι όπου αράζουν όλες οι συμφορές.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Το γνώθι σαυτόν χρήσιμον εις νουθεσίαν των αλαζόνων, οί υπέρ την εαυτόν δύναμιν

φλυαρούσι."

 

Η αυτογνωσία είναι χρήσιμη για την νουθεσία των αλαζόνων, οι οποίοι φλυαρούν

πέρα από όσα μπορούν να κάμουν.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

"Φρόνησιν αγάπα."

 

Να αγαπάς την φρόνησι.

      (Βίας ο Πριηνεύς)

%

Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις θέλει να σου στερήσει εκείνο που

έχεις.

      (Δημόκριτος)

%

Φτωχός δεν είναι εκείνος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που επιθυμεί πολλά.

      (Δημόκριτος)

%

"Δυσμάχανον γαρ ανθρώπων ελευθεριάξαντας εν τεθμοίς αρίστοις δούλως ήμεν."

 

Είναι δύσκολο άνθρωποι που έζησαν ελεύθεροι και με αρίστους νόμους να

παραμείνουν επί πολύ δούλοι.

      (Επιμενίδης ο Κρης)

%

"Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί."

 

"Οι Κρήτες διαρκώς ψεύδονται, είναι άγρια θηρία και λαίμαργοι."

 

      (Επιμενίδης ο Κρης)

%

Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.

      (Ηράκλειτος)

%

"Απραγμονούντας μη ονείδιζε· επί γαρ τούτοις νέμεσις θεών κάθηται."

 

Τους οκνηρούς μην τούς κατηγορής· εναντίον αυτών στρέφεται η οργή των θεών.

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Ερωτηθείς [ο Θαλής] τι δύσκολον, έφη, το εαυτόν γνώναι."

%

"Ερωτηθείς [ο Θαλής] τι εύκολον, έφη, τωι άλλωι υποθέσθαι."

%

"Ερωτηθείς [ο Θαλής] τι θείον, έφη, το μήτε αρχήν έχον μήτε τελευτήν."

%

"Ερωτηθείς [ο Θαλής] τι καινόν είη τεθεαμένος, έφη, γέροντα τύραννον."

 

Όταν ο Θαλής ερωτήθη τι παράδοξο έχει ιδεί, αποκρίθηκε, γέροντα τύραννο (διότι

οι τύραννοι δεν ζουν για να φθάσουν στο γήρας).

%

"Κάλλιστον κόσμος· ποίημα γαρ θεού."

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Μη διαβαλλέτω σε λόγος προς τους πίστεως κεκοινωνηκότας."

 

Να μην σε εκθέτουν τα λόγια που σε φέρουν σε εχθρότητα προς εκείνους με τους

οποίους έχεις δημιουργήσει καλές κοινωνικές σχέσεις.

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Μη πλούτει κακώς."

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Μη την όψιν καλλωπίζεσθαι, αλλά τοις επιτηδεύμασιν είναι καλόν."

      (Θαλής)

%

"Ούς αν εράνοις εισενέγκης τοις γονεύσιν, τους αυτούς προσδέχου και παρά των

τέκνων."

 

Όποιες θα είναι οι προσφορές σου προς τους γονείς σου, ανάλογες να περιμένεις

και από τα παιδιά σου.

      (Θαλής)

%

"Πρεσβύτατον των όντων θεός· αγέννητον γαρ."

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Πώς αν άριστα και δικαιότατα βιώσαιμεν;

Εάν ά τοις άλλοις επιτιμώμεν, αυτοί μη δρώμεν."

 

Πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε κατά τρόπο άριστο και δικαιότατο;

Εάν δεν κάνουμε οι ίδιοι αυτά για τα οποία κατακρίνουμε τους άλλους.

      (Θαλής)

%

"Πώς αν τις ατυχίαν ράστα φέρει;

Ει τους εχθρούς χείρον πράσσοντας βλέποι."

      (Θαλής)

%

"Σοφώτατον χρόνος· ανευρίσκει γαρ πάντα."

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Ου χείρον της μοιχείας επιορκία."

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Φίλων παρόντων και απόντων μεμνήσθαι."

 

Να θυμάσαι τους φίλους σου τόσο όταν είναι παρόντες όσο και όταν είναι απόντες.

      (Θαλής)

%

"Τι ωφελιμώτατον; αρετή· και γαρ τ'άλλα τωι χρήσθαι καλώς ωφέλιμα ποιεί."

 

Τι είναι το πιο ωφέλιμο; η αρετή· διότι αυτή, τα άλλα, με την καλή χρήση τα

κάνει ωφέλιμα.

      (Θαλής ο Μιλήσιος)

%

"Τις ευδαίμων; Ο το μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν

ευπαίδευτος."

      (Θαλής)

%

"Σοφία μόνη κτήμα αθάνατον."

      (Ισοκράτης)

%

"Αμουσία το πλέον μέρος εν βροτοίσιν."

 

¶κομψοι και τραχείς είναι οι περισσότεροι άνθρωποι.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Γαμείν εκ των ομοίων· εάν γαρ εκ των κρειττόνων, δεσπότας, ου συγγενείς κτήσηι."

 

Να πάρης γυναίκα από την δική σου κοινωνική τάξι· διότι, εάν από κοινωνική τάξι

ανώτερη της δικής σου, τυράννους θα αποκτήσης, όχι συγγενείς.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

Δεν πρέπει να κάνεις τίποτε με βία.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Ευτυχών μη έσο υπερήφανος, απορήσας μη ταπεινού."

 

Όταν ευτυχής να μην υπερηφανεύεσαι, όταν δυστυχήσης να μην ταπεινώνεσαι.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Μέτρον άριστον."

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Πατέρα δει αιδείσθαι."

 

Να σέβεσαι τον πατέρα.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Τέκνα παιδεύειν."

 

Να προσφέρης παιδεία στα παιδιά σου.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Τον του δήμου εχθρόν πολέμιον νομίζειν."

 

Τον εχθρό του λαού να τόν θεωρείς εχθρό που κατάγεται από άλλη χώρα και

επιχειρεί πόλεμο κατά της δικής σου ("πολέμιον").

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Τον φίλον δει ευεργετείν, όπως μάλλον φίλος ηι, τον δε εχθρόν φίλον ποιείν."

 

Τον φίλο να τόν ευεργετής για να είναι καλύτερος φίλος, τον δε εχθρό φίλο να τον

κάμνης.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

Τις μεταβολές τις τύχης να τίς δέχεσαι με γενναιότητα.

      (Κλεόβουλος ο Λίνδιος)

%

"Μη εκ λόγων τα πράγματα, αλλ' εκ των πραγμάτων τους λόγους ζητείν."

 

Δεν πρέπει να ερευνούμε τα γεγονότα κάτω από το φως των επιχειρημάτων, αλλά τα

επιχειρήματα κάτω από το φως των γεγονότων.

      (Μύσων ο Χηνεύς)

%

Τοίσι μεν ευ πράττουσιν άπας ο βίος βραχύς εστίν,

τοις δε κακώς μια νυξ άπλετος χρόνος.

(Παλατινή Ανθολογία)

%

"Αι μεν ηδοναί θνηταί, αι δ' αρεταί αθάνατοι."

 

Οι απολαύσεις είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Αμαρτών μεταβουλεύου."

 

Όταν σφάλλης, να μετανοής.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος."

 

Η δημοκρατία είναι προτιμότερη από την τυραννίδα.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος."

 

Όταν ευτυχής, να είσαι μετριόφρων· όταν δυστυχής, φρόνιμος.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Ζων μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου."

 

Όσο ζης να σε επαινούν, όταν πεθάνης να σε μακαρίζουν.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Θνητά φρόνει."

 

Να σκέπτεσαι όπως αρμόζει σε θνητούς.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Λόγων απορρήτων εκφορά μη ποιού."

 

Να μην αποκαλύπτης τα μυστικά.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Μη επαίρου επί δόξηι."

 

Να μην έχεις έπαρσι για την δόξα.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Μη μόνον τους αμαρτάνοντας κόλαζε, αλλά και τους μέλλοντας."

 

Όχι μόνον αυτούς που κάμνουν παραπτώματα να τιμωρής, αλλά και εκείνους πρόκειται

να τα κάμουν να εμποδίζης.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Μηδέν χρημάτων πράττε· δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν."

 

Να μην κάμνης τίποτε χάριν χρημάτων· πρέπει να κερδίζης εκείνα που επιτρέπεται

να κερδίζης.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Ο αν ομολογής διατήρει."

 

Να τηρής τις συμφωνίες σου.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Σ'αυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον."

 

Να ετοιμάζης τον εαυτό σου αντάξιο των γονέων σου.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δ' όψοις, προσφάτοις."

 

Να χρησιμοποιής παλαιούς νόμους και φρέσκα φαγητά.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τηι ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις

όπλοις."

 

Εκείνοι που μέλλουν να κυβερνήσουν με ασφάλεια, πρέπει να έχουν φρουρούς την

εύνοια του λαού και όχι τα όπλα.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

"Φίλοις ευτυχούσι και ατυχούσιν ο αυτός ίσθι."

 

Στους φίλους, και όταν ευτυχούν και όταν δυστυχούν να φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο.

      (Περίανδρος ο Κορίνθιος)

%

Ακόνιζε τη γλώσσα σου στο αμόνι της αλήθειας

      (Πίνδαρος)

%

"Αλήθειαν έχειν, πίστιν, εμπειρίαν, επιδεξιότητα, εταιρίαν, επιμέλειαν."

 

Να σε χαρακτηρίζη η αλήθεια, η εντιμότης, η εμπειρία, η επιδεξιότης,

η φιλία, η επιμέλεια.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Αργός μη ίσθι μηδ' αν πλουτής."

 

Μη μένης χωρίς εργασία, ακόμη και αν είσαι πλούσιος.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Αρχή άνδρα δείκνυσι."

 

Η διαχείριση της εξουσίας αποκαλύπτει το ποιόν του ανθρώπου.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Ατυχίαν μη ονειδίζειν, νέμεσιν αιδούμενον."

 

Να μην περιπαίζης κανένα για την ατυχία του, φοβούμενος την οργή των θεών.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Καιρόν γνώθι."

 

Γνώριζε τις ευκαιρίες.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Λόγοι μεν το πνεύμα, έργα δε την καρδίαν ανθρώπου δείκνυσι."

 

Οι λόγοι δείχνουν το πνεύμα, ενώ τα έργα τα συναισθήματα του ανθρώπου.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Μη έριζε γονεύσι, κ'αν δίκαια λέγης."

 

Μη φιλονεικής με τους γονείς σου, κι αν ακόμη έχεις δίκιο.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Ό μέλλεις ποιείν, μη πρόλεγε· αποτυχών γαρ γελασθήσει."

 

Αυτό που πρόκειται να κάνης, μην το λέγης προκαταβολικά· διότι, αν αποτύχης, θα

γελοιοποιηθής.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Παρακαταθήκην λαβόντα αποδούναι."

 

Αυτό που σού εμπιστεύονται προς φύλαξι, να το επιστρέψης.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Τας νίκας άνευ αίματος ποιείσθαι."

 

Να νικάς χωρίς αιματοχυσία.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Τοις πονηροίς ουκ έστιν άρχειν."

 

Δεν είναι δυνατόν να κυβερνούν οι κακοί.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Φίλον μη λέγειν κακώς, αλλή μηδέ εχθρόν."

 

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Χαλεπόν ευ γνώναι."

 

Είναι δυσχερής η ορθή γνώσις.

      (Πιττακός ο Μυτιληναίος)

%

"Οι σοφοί μιλούν όταν έχουν να πουν κάτι, οι ανόητοι μιλούν όταν πρέπει να πουν κάτι."

      (Πλάτωνας)

%

Καθώς όσοι βαδίζουν στον ήλιο παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι

βαδίζουν στη δόξα παρακολουθούνται από το φθόνο.

      (Πλούταρχος)

%

"Δικαιοσύνην άσκει έργωι τε λόγωι τε."

 

Την δικαιοσύνη να εφαρμόζης με έργα και με λόγια.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις."

 

Είναι σκληρότερο να είσαι δούλος στα πάθη σου, παρά σε τύραννο.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ισχύειν τηι ψυχήι αιρού μάλλον ή τωι σώματι."                                          

 

Να προτιμάς να είσαι ισχυρός στην ψυχή, παρά στο σώμα.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ισχύς και τείχος και όπλον σοφού η φρόνησις."

 

Ισχύς και τείχος και όπλο του σοφού, είναι η φρόνησις.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Κακά μείζω πάσχει διά του συνειδότος ο αδικών βασανιζόμενος ή ο τωι σώματι και

ταις πληγαίς μαστιγούμενος."

 

Εκείνος που αδικεί υποφέρει μεγαλύτερα κακά, βασανιζόμενος από την συνείδησή

του, παρά εκείνος που το σώμα του μαστιγώνεται και πληγώνεται.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Κρατείν δε εθίζεο τώνδε, γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου και λαγνείας τε και

θυμού."

 

Μάθε να συγκρατείς τα εξής: Πρώτα το στομάχι σου, έπειτα τον ύπνο, την λαγνεία

και τον θυμό.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Μήτ' αλογίστως σαυτόν έχειν περί μηδέν έθιζε· αλλά γνώθι μεν ως θανέειν

πέπρωται άπασι."

 

Μη συνηθίζης να φέρεσαι αλόγιστα στη ζωή· γνώριζε πως για όλους είναι πεπρωμένο

να πεθάνουμε κάποτε.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ξένος ανήρ δίκαιος ου μόνον πολίτου αλλά και συγγενούς διαφέρει."

 

Ο δίκαιος ξένος αξίζει περισσότερο, όχι μόνον από τον συμπολίτη, αλλά και από

τον συγγενή.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Πράττε μεγάλα, μη υπισχνούμενος μεγάλα."

 

Πράττε μεγάλα, χωρίς να υπόσχεσαι μεγάλα.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Πρήξεις αισχεόν ποτε μήτε μετ' άλλου μήτ' αυτός· πάντων δε μάλιστα αισχύνεο

σεαυτόν."

 

Ποτέ μην κάνεις κάτι αισχρό, μήτε μαζί με άλλον, μήτε μοναχός· πάνω από όλα να

ντρέπεσαι τον ίδιο τον εαυτό σου.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Πυθαγόρας ερωτηθείς τι ποιούσιν άνθρωποι θεοίς όμοιον, έφη, εάν αληθεύωσιν."

 

Όταν ερωτήθη ο Πυθαγόρας εάν και τι πράττουν οι άνθρωποι όμοιο με τους θεούς,

απήντησε, εάν λέγουν την αλήθεια.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ρώμη ψυχής σωφροσύνη· αύτη γαρ ψυχής απαθούς φώς εστιν."

 

Η δύναμις της ψυχής είναι η σωφροσύνη· αυτή είναι το φως της χωρίς πάθη ψυχής.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Τα αμαρτήματά σου πειρώ μη λόγοις καλύπτειν, αλλά θεραπεύειν ελέγχοις."

 

Να μην προσπαθής να συγκαλύπτης τα λάυη σου με λόγια, αλλά να τα διορθώνης με

αυτοκριτική.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Τα επίπονα των ηδέων μάλλον ηγού συντελείν εις αρετήν."

 

Να θεωρής ότι τα κοπιαστικά και όχι τα ευχάριστα είναι αυτά που σφυρηλατούν την

αρετή.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Τέκνα μάθε τίκτειν ου τα γηροβοσκήσοντα το σώμα, τα δε την ψυχήν θρέψονται τηι

αϊδίωι τροφήι."

 

Μάθε ότι γεννάς παιδιά, όχι για να σε γηροκομήσουν, αλλά για να σού θρέψουν την

ψυχή με αιώνια τροφή.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ψυχής παν πάθος εις σωτηρίαν αυτής πολεμιώτατον."

 

Κάθε πάθος της ψυχής είναι εχθρός μέγιστος για την σωτηρία της.

      (Πυθαγόρας ο Σαμιος)

%

"Ανθρώπων δόξαν έχειν αγαθήν."

 

Φρόντιζε να σού έχουν υπόληψι οι άνθρωποι.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν."

 

Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να επιχορηγούμε τους αέργους.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"¶ρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει."

 

Αν μάθης να υπακούς, θα ξέρης και να κυβερνάς.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Γηράσκω αεί διδασκόμενος."

 

Γερνώ συνεχώς διδασκόμενος.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Είναι δε γλυκύν ώδε φίλοις, εχθροίσι δε πικρόν."

 

[Δώστε θεοί] να είμαι γλυκύς στους φίλους και στους εχθρούς πικρός.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Έλεγε δε τον λόγον είδωλον είναι των έργων."

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Εν τωι μακρώι χρόνωι πολλά μεν εστιν ιδείν, τα μη τις θέλει, πολλά δε και

παθείν."

 

Κατά την μακροχρόνια ζωή, πολλά είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς, που τού είναι

ανεπιθύμητα, και πολλά να πάθει.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Εξ ανέμων θάλασσα ταράσσεται· ην δε τις αυτήν μη κινήι πάντων εστί δικαιοτάτη."

 

Οι άνεμοι ταράζουν την θάλασσα· αν όμως κανείς δεν την κινεί, αυτή

συμπεριφέρεται πιο δίκαια από όλους.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Μηδέν άγαν."

 

Τίποτε υπερβολικό.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Ου γαρ ο μέγα πλούσιος μάλλον του επί ημέρην έχοντος ολβιώτερός εστι."

 

Ο πολύ πλούσιος δεν είναι ευτυχέστερος από αυτόν που έχει το καθημερινό του.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Όστις νούσοισιν υπ' αργαλέοισι πιεσθήι, ως υγιής έσται τούτο κατεφράσατο."

 

Όποιον τον πλήξη φοβερή αρρώστια, τότε μονάχα αγωνιά για την υγεία.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Πολλοί ζάπλουτοι ανθρώπων ανόλβιοί εισιν."

 

Πολλοί άνθρωποι, αν και είναι πάμπλουτοι, είναι δυστυχείς.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Πολλοίσι υποδέξας όλβον ο θεός προρρίζους ανέτρεψε."

 

Σε πολλούς έδωσε ο θεός την ευδαιμονία, για να τούς καταστρέψη όμως σύρριζα

αργότερα.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Πριν αν τελευτήσηι, επισχέειν μηδέ καλέειν τινά όλβιον αλλ' ευτυχέα."

 

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα."

 

Να μην συμβουλεύης τα ευχάριστα αλλά τα χρήσιμα.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Τα σπουδαία μελέτα."

 

Να ασχολήσαι με τα σοβαρά πράγματα.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου."

 

Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την έπαρσι.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Τοσούτωι διαφέρει η φρόνησις των άλλων αρετών, όσωι η όρασις των άλλων

αισθήσεων."

 

Τόσο διαφέρει η φρόνησις από τις άλλες αρετές, όσο η όρασις από τις άλλες

αισθήσεις.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"Φίλους μη ταχύ κτω."

 

Να μην είσαι βιαστικός στην σύναψι φιλίας.

      (Σόλων ο Αθηναίος)

%

"¶ρχων κόσμει σεαυτόν."

 

Όταν είσαι άρχοντας, να κοσμής τον εαυτό σου με αρετές.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"¶σσα δ' αν επιλέγηι θεολογέων· τα άλλα χρη νοέειν· άπαντα γαρ αινίσσομαι."

 

Είπα όσα μπορεί να λέγει ένας άνθρωπος που θεολογεί· τα άλλα πρέπει να τα νοή

μόνος του· διότι για όλα κάνω απλώς υπαινιγμούς.

(Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Έλεγέ τε ότι οι θεοί την τράπεζαν θυωρόν καλούσιν."

 

Προσέτι έλεγε ότι οι θεοί ονομάζου την τράπεζα φιλόξενη.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Έστι δε ουκ ατρεκηΐη πρηγμάτων ουδ' υπίσχομαι ταληθές ειδέναι."

 

Δεν υπάρχει ακριβής αλήθεια των πραγμάτων, ούτε ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω την

αλήθεια.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Ευ θνήσκεις όταν τοι το χρεόν ήκηι."

 

Σού εύχομαι να καλοπεθάνης, όταν θα φθάση η μοιραία εκείνη ώρα.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Ζας μεν και Χρόνος ήσαν αεί και Χθονίη· Χθονίηι δε όνομα εγένετο Γη επειδή

αυτήι Ζας γην γέρας διδοί."

 

Ο Ζευς και ο Χρόνος υπήρχαν πάντοτε, καθώς και η Χθονία· η Χθονία δε επήρε το

όνομα Γη, επειδή ο Ζευς τής έδωσε ως δώρο την γη.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Και Λακεδαιμονίοις ειπείν μήτε χρυσόν τιμάν μήτε άργυρον."

 

Και στους Λακεδαιμονίους είπε να μην τιμούν ούτε τον χρυσό ούτε τον άργυρο.

      (Φερεκύδης ο Σύριος)

%

"Αργός μη ίσθι· ανιαρόν αργία."

 

Να μη μένης ποτέ άεργος· η αργία είναι ανυπόφορη.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Γάμους ευτελείς ποιού."

 

Ο γάμος σου να είναι λιτός.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Εν οδώι μη σπεύδειν."

 

Στον δρόμο να μη βιάζεσαι.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Επί σοφία μη επαίρου."

 

Μην υπερηφανεύεσαι για την σοφία σου.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Ζημίαν αιρείσθαι μάλλον ή κέρδος αισχρόν·

η μεν γαρ άπαξ ελύπησε, το δε διά παντός."

 

Να προτιμάς την ζημία παρά το κέρδος το αισχρό·

διότι εκείνη μία φορά σε λυπεί, ενώ αυτό διά παντός.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Λέγοντα μη κινείν την χείρα, μανικόν γαρ."

 

Όταν μιλάς, να μην κουνάς το χέρι· αυτό το πράγμα δείχνει άνθρωπο παράφρονα.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Μηδέν άγαν· καιρώι πάντα πρόσεστι καλά."

 

Κάθε υπερβολή είναι κακό· κάθε τι είναι καλό, εάν έρχεται στην ώρα του.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Πλήθει άρεσκε."

 

Να είσαι αρεστός στους πολλούς.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Τίς εστιν αρίστη πόλις; η μάλιστα νόμων, ήκιστα δε ρητόρων ακούουσα."

 

Ποία είναι η καλύτερη πόλις; Αυτή που ακούει περισσότερο τους νόμους και

ελάχιστα τους ρήτορες.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Σαυτού κράτει."

 

Να συγκρατής την οργή σου.

(Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Τον άρχοντα χρήναι μηδέν φρονείν θνητόν, αλλά πάντ' αθάνατα."

 

Ο άρχοντας δεν πρέπει να σκέπτεται τίποτε ως θνητός, αλλά τα πάντα ως αθάνατος.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

"Τον τα αλλότρια περιεργαζόμενον μίσει."

 

Αυτόν που καταγίνεται με τα ξένα πράγματα να τόν μισής.

      (Χείλων ο Λακεδαιμόνιος)

%

   


active³ 4.7 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης